ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 60

601221101 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีพลังงาน
601224201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์
601224601 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ
601225001 ปริญญาตรี 4 ปี เกษตรศาสตร์
601226601 ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
601226701 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีโยธา
601227501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีเซรามิกส์
601228201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
601228301 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
601229401 ปริญญาตรี 4 ปี สาธารณสุขชุมชน
601229501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า
601230101 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย
601230201 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
601230202 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
601230401 ปริญญาตรี 4 ปี ดนตรี
601230701 ปริญญาตรี 4 ปี การพัฒนาชุมชน
601232701 ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยว กลุ่ม 1
601232702 ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยว กลุ่ม 2
601233301 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
601233302 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
601233303 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 3
601233401 ปริญญาตรี 4 ปี การเมืองและการปกครอง กลุ่ม 1
601233402 ปริญญาตรี 4 ปี การเมืองและการปกครอง กลุ่ม 2
601233601 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปะและการออกแบบ
601233901 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
601233902 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
601235001 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาจีน
601235401 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์
601235501 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
601240101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 1
601240102 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 2
601240901 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
601241601 ปริญญาตรี 4 ปี การตลาด
601241701 ปริญญาตรี 4 ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
601242001 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
601242002 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 2
601242101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
601242201 ปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
601250101 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 1
601250102 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 2
601621001 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีไฟฟ้า
601621201 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีสารสนเทศ
601627001 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีโยธา
601629701 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีการผลิต
601629801 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
601635701 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ กลุ่ม 1
601635702 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ กลุ่ม 2
601641601 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การตลาด
601641701 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
601650101 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การบัญชี
601810101 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 1
601810102 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 2
601810201 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
601810202 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
601811001 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 1
601811002 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 2
601811003 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 3
601812201 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว กลุ่ม 1
601812202 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว กลุ่ม 2
601814001 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
601814002 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
601815001 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาจีน กลุ่ม 1
601815002 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาจีน กลุ่ม 2
601815501 ปริญญาตรี 5 ปี คอมพิวเตอร์
601815601 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
601815602 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
601815701 ปริญญาตรี 5 ปี ชีววิทยา
601815801 ปริญญาตรี 5 ปี เคมี กลุ่ม 1
601815802 ปริญญาตรี 5 ปี เคมี กลุ่ม 2
601815901 ปริญญาตรี 5 ปี ฟิสิกส์
601817001 ปริญญาตรี 5 ปี อุตสาหกรรมศิลป์
601818601 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
601818602 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
601818603 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 3