ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 61

611221101 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีพลังงาน
611223901 ปริญญาตรี 4 ปี นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
611224201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์
611224601 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ
611225001 ปริญญาตรี 4 ปี เกษตรศาสตร์
611226601 ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
611226701 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีโยธา
611228201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
611228301 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
611229401 ปริญญาตรี 4 ปี สาธารณสุขชุมชน
611229501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า
611230101 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย
611230201 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
611230202 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
611230401 ปริญญาตรี 4 ปี ดนตรี
611230701 ปริญญาตรี 4 ปี การพัฒนาชุมชน
611232701 ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยว
611233301 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
611233302 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
611233401 ปริญญาตรี 4 ปี การเมืองและการปกครอง 
611233601 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปะและการออกแบบ
611233901 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ 
611235001 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาจีน
611235401 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์
611235501 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
611240101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 1
611240102 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 2
611241601 ปริญญาตรี 4 ปี การตลาด
611241701 ปริญญาตรี 4 ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
611242001 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
611242002 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 2
611242101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
611250101 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 1
611250102 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 2
611620901 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีพลังงาน
611621001 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีไฟฟ้า
611621201 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีสารสนเทศ
611627001 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีโยธา
611635701 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
611641001 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การจัดการ กลุ่ม 1
611641002 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การจัดการ กลุ่ม 2
611641601 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การตลาด
611641701 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
611642301 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การจัดการธุรกิจดิจิทัล
611650101 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การบัญชี
611810101 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 1
611810102 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 2
611810201 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
611810202 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
611811001 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 1
611811002 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 2
611811003 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 3
611812201 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว กลุ่ม 1
611812202 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว กลุ่ม 2
611814001 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
611814002 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
611815001 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาจีน
611815501 ปริญญาตรี 5 ปี คอมพิวเตอร์
611815601 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
611815602 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
611815701 ปริญญาตรี 5 ปี ชีววิทยา
611815801 ปริญญาตรี 5 ปี เคมี
611815901 ปริญญาตรี 5 ปี ฟิสิกส์
611817001 ปริญญาตรี 5 ปี อุตสาหกรรมศิลป์
611818601 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
611818602 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
611818603 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 3