ประกาศ/แนวปฏิบัติ/เกณฑ์มาตรฐาน

 

ร่วมกันสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา

ภาระงานเจ้าหน้าที่  |  ประกาศ/แนวปฏิบัติ/เกณฑ์มาตรฐาน  |  รายงานการส่งข้อมูล มคอ.และสมอ. | แบบฟอร์มดาวน์โหลด/เอกสารเผยแพร่ | เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ |

แบบฟอร์มดาวน์โหลด/เอกสารเผยแพร่