ชื่อ : นางสาวรวีพรรณ  แนบสนิทธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : งานประสานงานบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม การศึกษา
โทร : 054-237399 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานรับสมัคร ปฏิทินวิชาการ  ตารางสอน ตารางสอบ ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และดูแลข้อมูลเว็บไซต์

   1. งานรับสมัครนักศึกษา

   2. งานจัดทำข้อมูล สถิติจำนวนนักศึกษา

   3. งานจัดทำปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

   4. งานตารางสอน

   5. งานจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร

   6. งานตารางสอบ

   7. งานตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

   8. งานตรวจสอบความถูกต้องในการยื่นขออนุมัติสำเร็จการศึกษา การเสนอบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

   9. งานพัฒนาและดูแลข้อมูลเว็บไซต์

   10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ชื่อ : นางสาวบงกช  สมรอบรู้
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : งานประสานงานบัณฑิตศึกษา
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร : 054-237399 ต่อ 7001,7002
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประชุม ข้อมูลนักศึกษา และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

   1. งานธุรการและสารบรรณ

   2. งานจัดซื้อ จัดจ้าง

   3. งานประชุม

   4. งานจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา

   5.  งานตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนนักศึกษา

   6. ประสานงานกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์

   7. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

   8. งานจัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อจัดทำระบบห้องสมุด

   9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา