ชื่อ :  
 ตำแหน่ง :  
  งาน : ศูนย์สหกิจศึกษา
  วุฒิการศึกษา :  
  โทร :  054-237399 ต่อ 1167
  e-mail :  

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ ประชุม ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลสหกิจ

   1. งานธุรการและสารบรรณ

   2. งานประชุม

   3. งานประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

   4. งานจัดทำฐานข้อมูลสหกิจศึกษา

   5. ประสานงานกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์

   6. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา