ชื่อ : นายโชติชัย อินนันชัย
 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : ศูนย์สหกิจศึกษา
วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
โทร :  054-237399 ต่อ 1167
e-mail :  

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ ประชุม ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลสหกิจ

   1. งานธุรการและสารบรรณ

   2. งานประชุม

   3. งานประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

   4. งานจัดทำฐานข้อมูลสหกิจศึกษา

   5. ประสานงานกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์

   6. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา