ชื่อ : นางสาววิชุดา พรหมชัย
 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
โทร :  -
e-mail :  -

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ ประชุม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน และจัดทำข้อสอบ

   1. งานธุรการและสารบรรณ

   2. งานประชุม

   3. งานรายชื่ออาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ

   4. งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน

   5. งานจัดทำข้อสอบ

   6. ประสานงานกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์

   7. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

   8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา