ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 58

581221101 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีพลังงาน
581224201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์
581224601 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ
581225001 ปริญญาตรี 4 ปี เกษตรศาสตร์
581226601 ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
581226701 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีโยธา
581227501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีเซรามิกส์
581228201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
581228301 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
581229501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า
581229701 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีการผลิต
581229801 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
581229901 ปริญญาตรี 4 ปี มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
581230101 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 1
581230102 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 2
581230201 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
581230202 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
581230401 ปริญญาตรี 4 ปี ดนตรี
581230701 ปริญญาตรี 4 ปี การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
581230702 ปริญญาตรี 4 ปี การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
581232701 ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยว กลุ่ม 1
581232702 ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยว กลุ่ม 2
581233301 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
581233302 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
581233303 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 3
581233304 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 4
581233305 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 5
581233601 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปะและการออกแบบ
581233901 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
581233902 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
581233903 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 3
581235001 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาจีน กลุ่ม 1
581235002 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาจีน กลุ่ม 2
581235401 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
581235402 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
581235501 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
581240101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 1
581240102 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 2
581240103 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 3
581240901 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
581241601 ปริญญาตรี 4 ปี การตลาด
581241701 ปริญญาตรี 4 ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
581242101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
581242201 ปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
581250101 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 1
581250102 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 2
581250103 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 3
581621201 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ
581627001 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีโยธา
581629801 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
581650101 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี
581810101 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 1
581810102 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 2
581810201 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
581810202 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
581811001 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 1
581811002 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 2
581811003 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 3
581814001 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
581814002 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
581815001 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาจีน
581815501 ปริญญาตรี 5 ปี คอมพิวเตอร์
581815601 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
581815602 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
581815701 ปริญญาตรี 5 ปี ชีววิทยา
581815801 ปริญญาตรี 5 ปี เคมี กลุ่ม 1
581815802 ปริญญาตรี 5 ปี เคมี กลุ่ม 2
581815901 ปริญญาตรี 5 ปี ฟิสิกส์
581818601 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
581818602 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
581818603 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 3

ปริญญาโท/ปริญญาเอก

588510701 ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
588524801 ปริญญาโท เคมีประยุกต์
588535201 ปริญญาโท การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท กลุ่ม 1
588535201 ปริญญาโท การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท กลุ่ม 1
588540101 ปริญญาโท การจัดการ กลุ่ม 1
588770101 ปริญญาเอก การจัดการ กลุ่ม 1
589419001 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 1
589419002 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 2
589419003 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 3