ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 59

591221101 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีพลังงาน
591224201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์
591224601 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ
591225001 ปริญญาตรี 4 ปี เกษตรศาสตร์
591226601 ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
591226701 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีโยธา
591227501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีเซรามิกส์
591228201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
591228301 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
591229501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า
591229801 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
591229901 ปริญญาตรี 4 ปี มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
591230101 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 1
591230102 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 2
591230201 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
591230202 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
591230401 ปริญญาตรี 4 ปี ดนตรี
591230701 ปริญญาตรี 4 ปี การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
591230702 ปริญญาตรี 4 ปี การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
591232701 ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยว กลุ่ม 1
591232702 ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยว กลุ่ม 2
591233301 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
591233302 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
591233303 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 3
591233304 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 4
591233401 ปริญญาตรี 4 ปี การเมืองและการปกครอง
591233601 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปะและการออกแบบ
591233901 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
591233902 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
591235001 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาจีน
591235401 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
591235402 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
591235501 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
591240101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 1
591240102 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 2
591240901 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
591241601 ปริญญาตรี 4 ปี การตลาด
591241701 ปริญญาตรี 4 ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
591242101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
591242201 ปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
591250101 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 1
591250102 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 2
591250103 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 3
591621001 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีไฟฟ้า
591621201 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีสารสนเทศ
591627001 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีโยธา
591629701 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีการผลิต
591629801 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
591635701 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ กลุ่ม 1
591635702 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ กลุ่ม 2
591641601 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การตลาด
591641701 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
591650101 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) การบัญชี
591810101 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 1
591810102 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 2
591810201 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
591810202 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
591811001 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 1
591811002 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 2
591811003 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 3
591812201 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
591814001 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
591814002 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
591815001 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาจีน กลุ่ม 1
591815002 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาจีน กลุ่ม 2
591815501 ปริญญาตรี 5 ปี คอมพิวเตอร์
591815601 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
591815602 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
591815701 ปริญญาตรี 5 ปี ชีววิทยา
591815801 ปริญญาตรี 5 ปี เคมี กลุ่ม 1
591815802 ปริญญาตรี 5 ปี เคมี กลุ่ม 2
591815901 ปริญญาตรี 5 ปี ฟิสิกส์
591817001 ปริญญาตรี 5 ปี อุตสาหกรรมศิลป์
591818601 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
591818602 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
591818603 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 3

ปริญญาโท/ปริญญาเอก

การจัดการ ปริญญาโท
การจัดการ ปริญญาเอก
เคมี ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 4
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 5
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม 6
ภาษาไทย ปริญญาเอก กลุ่ม 1
ภาษาไทย ปริญญาเอก กลุ่ม 2
หลักสูตรและการสอน ปริญญา โท