กำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กำหนดการ กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (วันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.)

คำชี้แจงการใช้ระบบที่ปรึกษาออนไลน์

ระบบที่ปรึกษา Online นี้ เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการรองรับข้อมูลประวัติการเข้าพบนักศึกษา ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และกลุ่มนักศึกษาในความดูแลในแต่ละปีการศึกษาพร้อมทำการสั่งพิมพ์ข้อมูลเพื่อจัดส่งและให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มสามารถติดตามข้อมูลประวัติ และผลการเรียนของนักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลได้ โดยแบ่งหัวข้อกิจกรรมออกเป็น ๖ ด้าน ประกอบด้วย

 

๑) ด้านวิชาการ (กิจกรรมการเรียน การสอน)

๒) ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา

๓) ด้านสภาพความเป็นอยู่และการปรับตัว

๔) ด้านระเบียบวินัย 

๕) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๖) ด้านบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

๗) ด้านอื่น ๆ

 

 

กำหนดการ กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ
คลิกที่นี่

กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ
คลิกที่นี่
Last Updated on Sunday, 28 October 2012 14:05