มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา


เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความห่วงใยนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง ทางมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาในเทอม 1/2564 กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในวันที่ 20 ก.ค. 2564 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564 และนักศึกษากลุ่มที่เหลือให้ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

ปิดระบบ!
การลงทะเบียนรับสิทธิคืนเงิน!