พิมพ์ใบชำระเงินรายงานตัวบัณฑิตศึกษา

กรอกข้อมูลรหัสประชาชน13หลัก

รหัสประชาชน 

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติให้ใส่เลข 0 นำหน้าหมายเลขพาสปอร์ตให้ครับ13หลัก