vision

           กองบริการการศึกษาเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทำหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ภายใต้การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

  1. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  2. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

  1. มีแผนพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีการดำเนินงานสรรหาอาจารย์ที่มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นไปตามแผนพัฒนา
  2. มีการดำเนินการส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตและการบริการทางวิชาการแก่สังคมรวมทั้ง การเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
  3. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ตรงต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
  4. มีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ และจำนวนพอเพียง สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  5. มีระบบการลงทะเบียนเข้าศึกษาที่ทันสมัย เอื้อต่อการศึกษาของนักศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ
  6. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมและดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ