ดาน์โหลดใบคำร้อง

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด (ใบคำร้องต่าง ๆ )

คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
คำร้องการขอคืนสภาพ
คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา 
คำร้องขอเปิดวิชาเรียน
คำร้องขอเรียนเพิ่ม
คำร้องขอถอนวิชา
ใบคำร้องขอเรียนเกิน15หน่วยกิต
ใบลงทะเบียนนักศึกษาตกค้าง
ใบลงทะเบียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน
เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน I
อนุมัติผลการศึกษา 
คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน 
คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ใบคำร้องขอเรียนร่วมกศ.บป.
คำร้องขอโอนผลการเรียน 
คำร้องขอลาออก 
ใบมอบฉันทะ 
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา 
คำร้องขอย้ายสาขาวิชา 
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ 
คำร้องทั่วไป 
คำร้องขอทราบทะเบียนประวัตินักศึกษา 
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ใบลานักศึกษาภาคปกติ 

 

ใบรายชื่อนักศึกษา

 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 56
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 57
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 58
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 59
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 60

 

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรกองฯ

หน้าปก IDP
แบบฟอร์ม IDP-1แบบแผนรายบุคคล
แบบฟอร์ม การจัดการความรู้ (KM)

 

แบบฟอร์มสรรหากรรมการสภา
วิชาการฯ

แบบเสนอประวัติและข้อมูลจากผู้บริหารและคณาจารย์
แบบเสนอประวัติและข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ