ชื่อ : นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร
 ตำแหน่ง : จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งาน : บริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
โทร : 054-237399 ต่อ3831
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานบริหารทั่วไป 

   1. งานธุรการและสารบรรณ

   2. งานประชุม

   3. งานอาจารย์ที่ปรึกษา

   4. งานการจัดความรู้ KM

   5. งานการจัดทำคู่มือประชาชน

   6. งานพัสดุ ครุภัณฑ์

   7. งานจัดทำรายงานการเงินบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เงินรายได้จากการจัดบริการ วิชาการลำปาง)

   8. งานโครงการต่าง ๆ ของกองบริการการศึกษา

   9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

   ชื่อ : นายอาเขต  รัตนวงค์
 ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งาน : บริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 054-237399 ต่อ3831
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานบริหารทั่วไป

   1. งานธุรการและสารบรรณ

   2. งานประชุม

   3. คัดแยกเอกสาร

   4. งานการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์

   5. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  ชื่อ : นางสาววีนัส  ส่วนบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งาน : บริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โทร : 054-237399 ต่อ3840
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการจัดการข้อมูลในเว็บ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ และออกแบบเว็บไซต์

   1. งานบริหารจัดการข้อมูลในเว็บ

   2. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ

   3. ออกแบบเว็บไซต์

   4. ออกแบบภาพ Infographics

   5. ออกแบบงานศิลป์ต่าง ๆ

   6. ทำ Power point นำเสนอ

   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา