ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดปฏิทินวิชาการ สำหรับ นศ. ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

1. นศ.ภาคปกติ เริ่มเรียนรายวิชา24มิย-4ตค62 สอบ7-18ตค62****2. นศ. 4ปี ออกฝึกฯ 24มิย-4ตค62****3. นศ. 4ปี ออกปฏิบัติงานสหกิจฯ 24มิย-11ตค62**** 4. นศ. 5ปี คบ.ออกฝึกฯ 6พค-20กย62****
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.คบ. ออกฝึกฯ ภาคเรียนที่ 1/2562

นศ. 5ปี คบ.ออกฝึกฯ 6พค-20กย62**
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4 ปี. ออกฝึกฯ ภาคเรียนที่ 1/2562

นศ. 4ปี ออกฝึกฯ 24มิย-4ตค62**** นศ. 4ปี ปฏิบัติงานสหกิจฯ 24มิย-11ตค62
read more

ปฏิทินวิชาการ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ภาคเรียนที่ 1/2562

(ช่วงที่ 1) 1มิย62 นศ.กลุ่ม A เริ่มการออกฝึกภาคปฏิบัติและนศ.กลุ่ม B เริ่มเริ่มการเรียนภาคทฤษฎี (ช่วงที่ 2) 1กย62 นศ.กลุ่ม B เริ่มการออกฝึกภาคปฏิบัติและนศ.กลุ่ม A เริ่มเริ่มการเรียนภาคทฤษฎี
read more

ระบบรับทราบหลักสูตร

read more

การพ้นสภาพนักศึกษา

read more

การขอถอน ขอเพิ่ม หรือ ขอยกเลิกวิชาเรียน

read more

การวัดและการประเมินผล

read more

การเปลี่ยนสาขาวิชา

read more

หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี

read more
responsive slideshow joomla
 

ปฏิทินวิชาการ | พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร | การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ | ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง | ใบรายชื่อนักศึกษา | ตรวจสอบผลการเรียน |

 | ประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยฯ | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั้นกรองฯ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ และสภาวิชาการ |  

 | ระบบรับทราบหลักสูตร | เอกสารวิจัย (ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช) เอกสารประกอบ Active Learning ของ อ.ปริญญา |  

 

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา2/2560

ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560

รหัส 56 เป็นต้นไป (คบ.5ปี) และนักศึกษาตกค้าง

มาขอรับหลักฐานทางการศึกษาได้

ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่

26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป คลิ๊ก

จำนวน นักศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบัน

  • ปี2561 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่   2   ภาคฤดูร้อน
  • ปี2562 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่  1   2   ภาคฤดูร้อน

 

 

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(ครั้ง/ปี)

ปี พ.ศ. 2561  ครั้งที่  1  2  3  4  5

ปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่  1  2  3  4  5

 

Read more ...
Page 1 of 2