ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินวิชาการ สำหรับ นศ. ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

31 ตุลาคม 65 เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 65 ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2565 ช่วงของการยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียน 10-18 พฤศจิกายน 2565 ช่วงของการเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน 23 ธันวาคม 2565 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 10 กุมภาพันธ์ 2566 วันสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน 13-24 กุมภาพันธ์ 2566 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4ปี ออกฝึกฯ ภาคเรียนที่ 2/2565

read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4ปี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565

ปฏิทินวิชาการ นศ. คบ. 5ปี ที่ออกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

ระบบรับทราบหลักสูตร

read more

การพ้นสภาพนักศึกษา

read more

การขอถอน ขอเพิ่ม หรือ ขอยกเลิกวิชาเรียน

read more

การวัดและการประเมินผล

read more

การเปลี่ยนสาขาวิชา

read more

หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี

read more

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

***หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561***
read more

มาตรฐานจัดการความเสี่ยง

***หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562***
read more

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด Youngster with good Heart.
read more
responsive slideshow joomla
 

ปฏิทินวิชาการ | พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง | ใบรายชื่อนักศึกษา | ตรวจสอบผลการเรียน | ประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยฯ | 

 | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั้นกรองฯ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ และสภาวิชาการ |หลักสูตรที่เปิดสอน | ระบบรับทราบหลักสูตร |   

 | หลักสูตรที่เปิดสอน | ระบบรับทราบหลักสูตร | ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.  รับรอง | การจัดการความรู้(KM)  | คู่มือนักศึกษา | 

                                                           | เอกสารรายงานตัว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565  :  ไฟล์Word  :  ไฟล์PDF | 

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา2/2560

ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560

รหัส 56 เป็นต้นไป (คบ.5ปี) และนักศึกษาตกค้าง

มาขอรับหลักฐานทางการศึกษาได้

ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่

26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป คลิ๊ก

จำนวน นักศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบัน

ภาคปกติ

  • ปี2561 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่  2   
  • ปี2562 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่  1  2  
  • ปี2563 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2
  • ปี2564 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2
  • ปี2565 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2

 ภาคบัณฑิตศึกษา

 

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(ครั้ง/ปี)

ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่  1  2  3  4  5

ปี พ.ศ.2562 ครั้งที่  1  2  3  4  5  6 

ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่  1  2  3  4  5

ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่  1  2  3  4

                           ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่  1  2  3 4  5

 

Read more ...
Page 1 of 2