ข่าวประชาสัมพันธ์

MetroPagina

ปฏิทินวิชาการ | พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร | การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ | ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง | ใบรายชื่อนักศึกษา | ตรวจสอบผลการเรียน |

 | ประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยฯ | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั้นกรองฯ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ และสภาวิชาการ | 

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา2/2560

ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560

รหัส 56 เป็นต้นไป (คบ.5ปี) และนักศึกษาตกค้าง

มาขอรับหลักฐานทางการศึกษาได้

ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่

26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป คลิ๊ก

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

Page 1 of 2