ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินวิชาการ สำหรับ นศ. ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

6มิ.ย.65 เปิดเรียนวันแรก,ออกฝึกวันแรก........................... 6-19มิ.ย.65 นศ.ภาคปกติลงชำระเงินลงทะเบียน................. 6-24มิ.ย.65 ช่วงเปิด/เพิ่ม/ถอน.......................................... 1 ส.ค.65 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพ.............................. 16ก.ย.65 วันสุดท้ายของการเรียน/และยกเลิกวิชาเรียน.... 19-30ก.ย.65 ช่วงสอบวัดปลายภาค................................... 15ต.ค.65 ดูผลการสอบออนไลน์........................
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4ปี ออกฝึกฯ ภาคเรียนที่ 1/2565

6มิ.ย.65 เปิดเรียนวันแรก,ออกฝึกวันแรก........................... 6-19มิ.ย.65 นศ.ออกฝึกลงชำระเงินลงทะเบียน................. 6-24มิ.ย.65 ช่วงเปิด/เพิ่ม/ถอน.......................................... 1 ส.ค.65 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพ.............................. 16ก.ย.65 วันสุดท้ายของการออกฝึก/และยกเลิกวิชาเรียน.... 23ก.ย.65 วันสุดท้ายของสหกิจศึกษา/และยกเลิกวิชาเรียน. 15ต.ค.65 ดูผลการฝึกออนไลน์........................
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4ปี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ภาคเรียนที่1/2565

๒๕พค–๘มิย๖๕ ลงทะเบียนชำระเงิน ภาคเรียนที่๑/๖๕........ ๑มิย๖๕ (ช่วงที่ ๑)นศ.กลุ่มAเริ่มฝึก กลุ่มBเริ่มเรียน...... ๑-๒๒มิย๖๕ ช่วงขอเปิดวิชาเรียน เพิ่ม–ถอนวิชาเรียน........ ๒๒กค๖๕ วันสุดท้ายของการรักษาสภาพฯ.......................... ๒๔สค๖๕ นศ.กลุ่มBเรียนวันสุดท้าย และสอบใน๒๕–๓๑สค ๓๑สค๖๕ นศ.กลุ่มAฝึกวันสุดท้าย................................. ๑กย๖๕ (ช่วงที่ ๒)นศ.กลุ่มBเริ่มฝึก กลุ่มAเริ่มเรียน ๒๓พย๖๕ ยกเลิกวิชาวันสุดท้ายและกลุ่ม Aเรียนวันสุดท้าย ๒๔-๓๐พย๖๕ นศ.กลุ่มAสอบปลายภาค............................... ๓๐พย๖๕ นศ.กลุ่มBฝึกวันสุดท้าย

ปฏิทินวิชาการ นศ. คบ. 5ปี ที่ออกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕.................................................... ๙-๒๐พค๖๕ ช่วงการลงทะเบียนชำระเงิน................. ๙พค๖๕ นักศึกษา ค.บ.เริ่มปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา... ๙-๒๗พค๖๕ ช่วงขอเปิดวิชาเรียน เพิ่ม–ถอนวิชาเรียน ๑กค๖๕ วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็น นศ. ๒๓กย๖๕ วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาและปฏิบัติการสอน วันสุดท้าย

ระบบรับทราบหลักสูตร

read more

การพ้นสภาพนักศึกษา

read more

การขอถอน ขอเพิ่ม หรือ ขอยกเลิกวิชาเรียน

read more

การวัดและการประเมินผล

read more

การเปลี่ยนสาขาวิชา

read more

หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี

read more

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

***หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561***
read more

มาตรฐานจัดการความเสี่ยง

***หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562***
read more

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด Youngster with good Heart.
read more
responsive slideshow joomla
 

ปฏิทินวิชาการ | พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง | ใบรายชื่อนักศึกษา | ตรวจสอบผลการเรียน | ประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยฯ | 

 | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั้นกรองฯ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ และสภาวิชาการ |หลักสูตรที่เปิดสอน | ระบบรับทราบหลักสูตร |   

 | หลักสูตรที่เปิดสอน | ระบบรับทราบหลักสูตร | ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.  รับรอง | การจัดการความรู้(KM)  | คู่มือนักศึกษา | 

                                                           | เอกสารรายงานตัว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565  :  ไฟล์Word  :  ไฟล์PDF | 

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา2/2560

ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560

รหัส 56 เป็นต้นไป (คบ.5ปี) และนักศึกษาตกค้าง

มาขอรับหลักฐานทางการศึกษาได้

ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่

26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป คลิ๊ก

จำนวน นักศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบัน

ภาคปกติ

  • ปี2561 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่  2   
  • ปี2562 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่  1  2  
  • ปี2563 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2
  • ปี2564 จำนวน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 2

 ภาคบัณฑิตศึกษา

 

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(ครั้ง/ปี)

ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่  1  2  3  4  5

ปี พ.ศ.2562 ครั้งที่  1  2  3  4  5  6 

ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่  1  2  3  4  5

ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่  1  2  3  4

                           ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่  1  2  3  4

 

Read more ...
Page 1 of 2