ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดปฏิทินวิชาการ สำหรับ นศ. ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563

นศ.ภาคปกติ เริ่มเรียนรายวิชาตั้งแต่ 8 มิ.ย.63 ชำระค่าลงทะเบียน 8 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63 และสอบปลายภาค 21 ก.ย.-2 ต.ค.63
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4ปี ออกฝึกฯ ภาคเรียนที่ 1/2563

นศ. 4ปี ออกฝึกฯ 8 มิ.ย. - 18 ก.ย. 63 นศ. 4ปี ปฏิบัติงานสหกิจ 8 มิ.ย. - 25 ก.ย. 63 ชำระค่าลงทะเบียน 8 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
read more

ปฏิทินวิชาการ นศ.4ปี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นศ. เริ่มเรียนรายวิชาตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 ชำระค่าลงทะเบียน 25 พ.ค. - 30 ก.ย. 63 และสอบปลายภาค 24 - 31 ส.ค. 63

ปฏิทินวิชาการ นศ.5ปี ออกฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

นศ. คบ. 5ปี เริ่มออกฝึกฯ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 63 ชำระค่าลงทะเบียน 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63

ระบบรับทราบหลักสูตร

read more

การพ้นสภาพนักศึกษา

read more

การขอถอน ขอเพิ่ม หรือ ขอยกเลิกวิชาเรียน

read more

การวัดและการประเมินผล

read more

การเปลี่ยนสาขาวิชา

read more

หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี

read more

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

***หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561***
read more

มาตรฐานจัดการความเสี่ยง

***หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562***
read more
responsive slideshow joomla
 

ปฏิทินวิชาการ | พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร | การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ | ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง | ใบรายชื่อนักศึกษา | ตรวจสอบผลการเรียน |

 | ประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยฯ | รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั้นกรองฯ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ และสภาวิชาการ |  

 | ระบบรับทราบหลักสูตร | ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.  รับรอง |  

 

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา2/2560

ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560

รหัส 56 เป็นต้นไป (คบ.5ปี) และนักศึกษาตกค้าง

มาขอรับหลักฐานทางการศึกษาได้

ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่

26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป คลิ๊ก

จำนวน นักศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบัน

  • ปี2561 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่   2   ภาคฤดูร้อน
  • ปี2562 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่  1  2   ภาคฤดูร้อน
  • ปี2563 จำนวน นศ.ภาคปกติ             ภาคเรียนที่  1  2   ภาคฤดูร้อน

 

 

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

แถลงกาณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

คลิ๊กเพื่ออ่าน

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(ครั้ง/ปี)

ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่  1  2  3  4  5

ปี พ.ศ.2562 ครั้งที่  1  2  3  4  5  6 

ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่  1  2

 

Read more ...
Page 1 of 2