ปฏิทินวิชาการ

 

ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

      - ภาคเรียนที่ ๑ -

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     - ภาคฤดูร้อน -

ภาคฤดูร้อน สำหรับ นักศึกษา ภาคปกติ
ภาคฤดูร้อน สำหรับ นักศึกษา 4 ปี ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

     - ภาคเรียนที่ ๒ -

ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา ภาคปกติ
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา คบ. ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา 4 ปี ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

     - ภาคเรียนที่ ๑ -

 
ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา ค.บ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ภาคพิเศษ  กศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  สำหรับ นักศึกษา กศ.บป.(ตกค้าง) (รอ)
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  สำหรับ นักศึกษา กศ.บป.(ตกค้าง)
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต