ปฏิทินวิชาการ

 

นศ.ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา   2560   2561   2562   2563   2564   2565
ภาคปกติ   นศ.(เรียนรายวิชา)    ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1 2 3      
นศ.(5ปีออกฝึก)    ภาคเรียนที่  1 2   1 2   1 2      
นศ.(4ปีออกฝึก,สหกิจ)    ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1 2      
นศ.(ชาวต่างประเทศ)    ภาคเรียนที่    1 2   1 2      
นศ.(ชาวต่างประเทศ ออกฝึก)    ภาคเรียนที่  x   2   2      
 นศ.(ค้าปลีก รหัส60)    ภาคเรียนที่  1 2     1 - 2     1 - 2      
นศ.(ค้าปลีก รหัส61-62)    ภาคเรียนที่      1 - 2     1 - 2      
 ภาคพิเศษ   นศ.(นิติศาสตร์)   ภาคเรียนที่      1 2 3      1 - 3             
นศ.(รป.ศ.)   ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1      
  นศ.(พัฒนาชุมชน)   ภาคเรียนที่