ปฏิทินวิชาการ

 

ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     - ภาคฤดูร้อน -

ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๑

ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษา ๔ ปี ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

     - ภาคเรียนที่ ๒ -

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษา ค.บ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษา ๔ ปี ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

      - ภาคเรียนที่ ๑ -

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑       

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษา ค.บ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

*** เปลี่ยนแปลง*** ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษา ๔ ปี ที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑-๒/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๑-๒/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑-๒/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษาชาวต่างประเทศ

ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     - ภาคฤดูร้อน -

ภาคฤดูร้อน สำหรับ นักศึกษา ๔ ปี ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 

     - ภาคเรียนที่ ๒ -

ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 

ภาคพิเศษ  กศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ - ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๑ สำหรับ นักศึกษา กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ภาคเรียนที่ ๑ - ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษา กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ  กศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  สำหรับ นักศึกษา กศ.บป.(ตกค้าง)