ปฏิทินวิชาการ

 

ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     - ภาคเรียนที่ ๒ -

ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา ภาคปกติ
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา คบ. ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา 4 ปี ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

     - ภาคเรียนที่ ๑ -

ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ สำหรับ นักศึกษา ค.บ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษา ปกติ 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ น.ศ. วิทยาศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต, บัญชีบัณฑิต ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ นักศึกษา ค.บ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ นักศึกษา ค.บ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ นักศึกษา วท.บ.และ ศศ.บ.ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗,๓/๒๕๕๗และ๑/๒๕๕๘