ปฏิทินวิชาการ

 

นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560   2561  

2562

  2563   2564   2565
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ -   -   -   -   -   -   -   -   3   1  2  3   1 2  3   2  3
ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ -   -   -   -  -   -   -   -   3   1  2  3   1 2  3   1  2 3
                         
นศ.ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา   2560   2561   2562   2563   2564   2565
ภาคปกติ   นศ.(เรียนรายวิชา)    ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3
นศ.(5ปีออกฝึก)    ภาคเรียนที่  1 2   1 2   1 2   1 2   1 2   1 2
นศ.(4ปีออกฝึก,สหกิจ)    ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 3
นศ.(ชาวต่างประเทศ)    ภาคเรียนที่    1 2   1 2   1 2   1 2   1 2
นศ.(ชาวต่างประเทศ ออกฝึก)    ภาคเรียนที่  x   2   2   2   2   2 3
นศ.(ค้าปลีก)    ภาคเรียนที่      1 - 2     1 - 2   1 2   1-2   1 2
 ภาคพิเศษ   นศ.(นิติศาสตร์)   ภาคเรียนที่      1 2 3        1 - 3       1 2 3     1 2 3     1 2 3
นศ.(รป.ศ.)   ภาคเรียนที่  1 2 3   1 2 3   1 2 3    1 2 3   1 2 3   1 2 3
  นศ.(พัฒนาชุมชน)   ภาคเรียนที่         1