ชื่อ : นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
 ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
งาน : ทะเบียนและประมวลผล
วุฒิการศึกษา :  บธ.ม.การจัดการทั่วไป
โทร :  054-237399 ต่อ3839
e-mail :  -

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานลงทะเบียน ประมวลผล และตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

   1. งานเทียบโอน  ยกเว้น

   2. ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

   3.  งานคำอธิบายรายวิชา

   4.  งานสแกนคุณวุฒิการศึกษา

   5.  งานวิเคราะห์ข้อมูล

   6.  งานจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่

   7. ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

   8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา          

 

   ชื่อ : นางดวงทิพย์  รัตนชมภู
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
งาน : ทะเบียนและประมวลผล
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
โทร : 054-237399 ต่อ3841
e-mail : -

 

 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานทะเบียน สถานภาพของนักศึกษาและหลักฐานการศึกษา

   1. งานทะเบียนประวัติ 

   2. งานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

   3. งานตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเกียรตินิยม

   4. ข้อมูลงานทะเบียน

   4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา          

 

   ชื่อ : นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
งาน : ทะเบียนและประมวลผล
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร : 054-237399 ต่อ3838
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและออกหลักฐานทางการศึกษา

   1. งานตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

   2. งานออกหลักฐานทางการศึกษา

   3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา          

 

   ชื่อ : นางสาวณัฐกานต์  วงค์วาร
 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งาน : ทะเบียนและประมวลผล
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
โทร : 054-237399 ต่อ3839
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานผลการเรียนของนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

   1. งานผลการเรียนของนักศึกษา

   2. งานตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

   3. งานออกหลักฐานการสำเร็จการศึกษา

   4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา