ดาวน์โหลดใบคำร้อง

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด (ใบคำร้องต่าง ๆ )

แบบชำระเงินโดยโอนผ่านทางธนาคารมีขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากเว็บไซต์ กรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานแนบส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กองบริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมโดยโอนผ่านหมายเลขบัญชี 503-0-86841-0 ธนาคารกรุงไทย และส่งหลักฐานการชำระเงินลงในระบบ หรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ E-Mail ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารแล้วข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจนจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับบริการอีกครั้ง

ลำดับที่  คำร้อง งาน ผู้รับผิดชอบ
1. การขอหลักฐานทางการศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางณัฐกานต์  ห่อทอง
2. การขอย้ายสถานศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางณัฐกานต์  ห่อทอง
3. ขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางดวงทิพย์  รัตนชมภู
4. ขอรักษาสภาพนักศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางดวงทิพย์  รัตนชมภู
5. ขอสำเร็จการศึกษา  ทะเบียนและประมวลผล นางดวงทิพย์  รัตนชมภู

 

แบบไม่ชำระเงินมีขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากเว็บไซต์ กรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานแนบส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กองบริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

2. ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ E-Mail ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารแล้วข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจนจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับบริการอีกครั้ง

ลำดับที่  คำร้อง งาน ผู้รับผิดชอบ
6. ขอลงทะเบียนนักศึกษาตกค้าง      บริการการศึกษา  นายปรัชญา  วัฒนธรรม
7. ขอลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ(ภาคเรียนฤดูร้อน) ตย.คำร้อง บริการการศึกษา  นายปรัชญา  วัฒนธรรม
8. ขอเปิดวิชาเรียน  บริการการศึกษา   นายปรัชญา  วัฒนธรรม
9. ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา    บริการการศึกษา   นายปรัชญา  วัฒนธรรม
10. ขอเรียนร่วม กศ.บป. บริการการศึกษา   นายปรัชญา  วัฒนธรรม
11. ขอลาออก ทะเบียนและประมวลผล   นางณัฐกานต์  ห่อทอง
12. ใบมอบฉันทะ ทะเบียนและประมวลผล   นางณัฐกานต์  ห่อทอง
13. ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล/คำนำหน้านาม/ยศ ทะเบียนและประมวลผล    นางณัฐกานต์  ห่อทอง
14. การขอย้ายสาขาวิชา ทะเบียนและประมวลผล    นางดวงทิพย์  รัตนชมภู
15. ทั่วไป ทะเบียนและประมวลผล    นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
16. ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ทะเบียนและประมวลผล    นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
17. การขอโอนผลการเรียน ทะเบียนและประมวลผล    นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
18. ขอยกเลิกวิชาเรียน ทะเบียนและประมวลผล    นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง
19. ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   นางสาวรวีพรรณ  แนบสนิทธรรม
20. เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียนI ทะเบียนและประมวลผล  นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง
21. เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียนI(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ทะเบียนและประมวลผล  นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง
22. ขออนุญาตเรียนรายวิชาไม่เป็นตามลำดับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ทะเบียนและประมวลผล นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์ 
23. ขอยกเลิกวิชาเรียน (ย้อนหลัง) ทะเบียนและประมวลผล  นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
24. ขอเปลี่ยนรหัสวิชาลงทะเบียนเรียน ทะเบียนและประมวลผล นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค์
25. บันทึกแก้ไขผลการเรียนหลังจากแจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว ทะเบียนและประมวลผล นางสาวอำพร  แก้วหนองยาง