ดาวน์โหลดใบคำร้อง

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด (ใบคำร้องต่าง ๆ )

คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่เค้าน์เตอร์งานทะเบียนฯ)
คำร้องการขอคืนสภาพ (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 5 งานทะเบียนฯ)
คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 5 งานทะเบียนฯ)
คำร้องขอเปิดวิชาเรียน (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 1 งานบริการฯ)
คำร้องขอเรียนเพิ่ม (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 1 งานบริการฯ)
คำร้องขอถอนวิชา (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 1 งานบริการฯ)
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 5 งานทะเบียนฯ)
ใบลงทะเบียนนักศึกษาตกค้าง (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 1 งานบริการฯ)
ใบลงทะเบียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 3(คฑาวุฒิ) งานบริการฯ)
เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน I (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 6 งานทะเบียนฯ)
อนุมัติผลการศึกษา (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 5 งานทะเบียนฯ) 
คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 6 งานทะเบียนฯ)
คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 7(คุณนงเยาว์) งานทะเบียนฯ)
ใบคำร้องขอเรียนร่วม กศ.บป.  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 1 งานบริการฯ)
คำร้องขอโอนผลการเรียน  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 7(คุณนงเยาว์) งานทะเบียนฯ)
คำร้องขอลาออก  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่เค้าน์เตอร์งานทะเบียนฯ)
ใบมอบฉันทะ  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่เค้าน์เตอร์งานทะเบียนฯ)
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่เค้าน์เตอร์งานทะเบียนฯ)
คำร้องขอย้ายสาขาวิชา  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่ช่องหมายเลข 5 งานทะเบียนฯ)
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่เค้าน์เตอร์งานทะเบียนฯ)
คำร้องทั่วไป  (ติดต่อหรือยื่นใบคำร้องที่เค้าน์เตอร์งานทะเบียนฯ)
 

 

ใบรายชื่อนักศึกษา  (ติดต่อช่องที่ 4-7 งานทะเบียนฯ)

 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 56
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 57
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 58
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 59
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 60
 ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 61

 

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรกองฯ

หน้าปก IDP
แบบฟอร์ม IDP-1แบบแผนรายบุคคล
แบบฟอร์ม การจัดการความรู้ (KM)

 

แบบฟอร์มสรรหากรรมการสภาวิชาการฯ

แบบเสนอประวัติและข้อมูลจากผู้บริหารและคณาจารย์
แบบเสนอประวัติและข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ