ปฏิทินวิชาการ (2)

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      ภาคปกติ    

          นักศึกษา ภาคปกติ(เรียนรายวิชา)                           ภาคเรียนที่     ๒   ฤดูร้อน

          นักศึกษา ภาคปกติ ๕ ปี ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ภาคเรียนที่     ๒    -

          นักศึกษา ภาคปกติ ๔ ปี ที่ออกฝึกฯและสหกิจศึกษา      ภาคเรียนที่     ๒   ฤดูร้อน

           ( จะเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยประมาณ )

          นักศึกษา ภาคปกติ การจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส ๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ - ๒   

          นักศึกษา ภาคปกติ การจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส ๖๑-๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ - ๒      

     ภาคพิเศษ (กศ.บป.)

            นักศึกษา กศ.บป.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔   ภาคเรียนที่  ๑  -  ฤดูร้อน

            นักศึกษา กศ.บป.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนที่  ๑   ๒   ฤดูร้อน

            นักศึกษา กศ.บป.  หลักสูตร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)_ภาคเรียนที่  ๑   ๒   ฤดูร้อน

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ภาคปกติ

          นักศึกษา ภาคปกติ(เรียนรายวิชา)        ภาคเรียนที่          **ฤดูร้อน**

          นักศึกษา ภาคปกติ ๕ ปี ที่ออกฝึกฯ     ภาคเรียนที่           -

          นักศึกษา ภาคปกติ ๔ ปี ที่ออกฝึกฯและสหกิจศึกษา    ภาคเรียนที่          ฤดูร้อน

          นักศึกษา ภาคปกติ (ค้าปลีก รุ่นที่ ๑)    ภาคเรียนที่    ๑ - ๒      

          นักศึกษา ภาคปกติ (ค้าปลีก รุ่นที่ ๒)    ภาคเรียนที่    ๑ - ๒

          นักศึกษา ภาคปกติ (ชาวต่างประเทศ)  ภาคเรียนที่    ๑ - ๒ และ  ๒(ออกฝึกฯ)

     ภาคพิเศษ (กศ.บป.)

       นักศึกษา กศ.บป.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑-๓                      ภาคเรียนที่  ๑ * ฤดูร้อน

       นักศึกษา กศ.บป.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรศาสตรบัณฑิต รหัส๖๐-๖๑ ภาคเรียนที่   ๑ * ฤดูร้อน

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     ภาคพิเศษ (กศ.บป.)

          นักศึกษา กศ.บป.  ตกค้าง  ภาคเรียนที่        ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๐