ชื่อ : นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 3
งาน : บริการการศึกษา
วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย
โทร : 054-237399 ต่อ3843
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานรับนักศึกษา งานประชุม งานจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายค่าตอบแทน

   1. งานรับนักศึกษา

   2. งานบริการข้อมูลและจำนวนนักศึกษา

   3.  งานประชุม

   4.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง  

   5. งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

   6. งานประสานงานกับนักศึกษาและอาจารย์

   7. งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

   8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  ชื่อ : นางสาวศิริพร  ควรคิด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 
งาน : บริการการศึกษา
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร : 054-237399 ต่อ3840
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานแผนการเรียนและงานหลักสูตร

   1. งานแผนการเรียน

   2. งานรวบรวม รายงานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ รายงานข้อมูลหลักสูตร

   3. งานตรวจสอบการเสนอขอ แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

   4. งานปรับปรุงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตร

   5. งานประสานงาน เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

   6. งานรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตร

   7. งานรวบรวมข้อมูล ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  ชื่อ : นายคฑาวุฒิ  วังใจฟู
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งาน : บริการการศึกษา
วุฒิการศึกษา : วท.บ. คอมพิวเตอร์
โทร : 054-237399 ต่อ3840
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานประมวลผลการสอบ งานจัดการเรียนและการสอน

   1. งานตรวจกระดาษคำตอบ

   2. งานประมวลผลการสอบ

   3. งานตารางสอน

   4. งานจัดพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน

   5. งานการสอบชดเชย

   6. งานตารางสอบ

   7. งานบริการฐานข้อมูลนักศึกษา

   8. งานจัดส่งฐานข้อมูลนักศึกษาให้คณะกรรมการอุดมศึกษา

   9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  ชื่อ : นายปรัชญา  วัฒนธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 4
งาน : บริการการศึกษา
วุฒิการศึกษา : คอ.ม. การบริหารอาชีวะศึกษา
โทร : 054-237399 ต่อ3850
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ ดังนี้

   1. งานปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ระดับปริญญาตรี

   2. งานเปิดวิชาเรียน   เพิ่ม-ถอนรายวิชา และการลงทะเบียนตกค้าง

   3. งานตารางสอนฉบับสมบูรณ์ และข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา FTES

   4. งานคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี

   5. งานหลักสูตร - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   6. งานเว็ปไซต์ โฮมเพจ และข้อมูลCounter Service

   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

   ชื่อ :  
 ตำแหน่ง :  
งาน : พัฒนาวิชาการ
วุฒิการศึกษา :  
โทร :  
e-mail :  

 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในงานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   1. งานดำเนินการการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

   2. งานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)

   3.งานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (กปว.)

   4. ประสานงานกับคณะกรรมการและผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา