ใบรายชื่อนักศึกษา รหัส 57

571221101 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีพลังงาน
571224201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์
571224601 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ
571225001 ปริญญาตรี 4 ปี เกษตรศาสตร์
571226601 ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
571226701 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีโยธา
571227501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีเซรามิกส์
571228201 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
571228301 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
571229501 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้า
571229701 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีการผลิต
571229801 ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
571230101 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 1
571230102 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 2
571230201 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
571230202 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
571230401 ปริญญาตรี 4 ปี ดนตรี
571230701 ปริญญาตรี 4 ปี การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
571230702 ปริญญาตรี 4 ปี การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
571232701 ปริญญาตรี 4 ปี การท่องเที่ยว
571233301 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
571233302 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
571233303 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 3
571233304 ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 4
571233601 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปะและการออกแบบ
571233901 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
571233902 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
571235001 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาจีน กลุ่ม 1
571235002 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาจีน กลุ่ม 2
571235401 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์
571235501 ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
571240101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 1
571240102 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ กลุ่ม 2
571240902 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
571241601 ปริญญาตรี 4 ปี การตลาด
571241701 ปริญญาตรี 4 ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
571242101 ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
571250101 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 1
571250102 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 2
571250103 ปริญญาตรี 4 ปี การบัญชี กลุ่ม 3
571810101 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 1
571810102 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 2
571810103 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาไทย กลุ่ม 3
571810201 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
571810202 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
571810203 ปริญญาตรี 5 ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 3
571811001 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 1
571811002 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 2
571811003 ปริญญาตรี 5 ปี สังคมศึกษา กลุ่ม 3
571814001 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
571814002 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
571814003 ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 3
571815501 ปริญญาตรี 5 ปี คอมพิวเตอร์
571815601 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
571815602 ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
571815701 ปริญญาตรี 5 ปี ชีววิทยา
571815801 ปริญญาตรี 5 ปี เคมี
571815901 ปริญญาตรี 5 ปี ฟิสิกส์
571818601 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
571818602 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
571818603 ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 3